Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst in deze website is uitsluitend informatief.

 
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt met regelmaat aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. 

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal.